Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Chr. d. 4's officielle hjemmeside.

 

Tuelandsvej, der krydses af Våningsvej, er et hyggeligt og børnevenligt villakvarter med 36 parceller beliggende centralt på Amager med Bella Center- metrostation ca. 800 m mod vest og DR-byen mod nord. Foreningen blev etableret den 30. juli 1933.

 

Er du grundejer i foreningen, så tilmeld dig venligst vores kontaktmail, hvis du ikke allerede har gjort det, ved at sende os din mailadresse med beskeden "Tilmeld" til info@gf-chr4.dk

 

Find os på kort her

Grundejerforeningen Christian den 4.

Tuelandsvej/Våningsvej, 2300 Kbh. S

 

Referat af ordinær generalforsamling

afholdt torsdag den 15. december 2016

Referatet er ikke en ordret gengivelse af alle drøftelser m.v., men blot en gengivelse af det væsentligste.

 

 

1.Valg af dirigent og optælling af fremmødte stemmeberettigede

Malene (Tuelandsvej 23) blev valgt som dirigent. Der var 13 ud af 34 parceller fremmødt.

 

2.Formandens beretning

Martin berettede:

"Vejprojektet trækker ud på grund af, at vejbrøndene er forskubbede, så de står under kantstenen. Alt tyder på, at brøndene er dårligt lavet, da de i sin tid blev anlagt. Det er godt, problemet nu er blevet opdaget, selv om det naturligvis ærgrer bestyrelsen, at problemet ikke er blevet opdaget tidligere af hverken entreprenører eller den rådgivende konsulent."

Bestyrelsen ønsker aflastning, hvilket er en af årsagerne til forslag om oprettelse af teknisk udvalg samt socialt udvalg.

 

Derfor foreslår bestyrelsen at kontingentet vil blive hævet som følge af de kommende udgifter.

 

3.Kassererens fremlæggelse af regnskab.

Louise oplyste indledningsvis, at der endelig var kommet styr på restancerne fra tidligere og at langt de fleste var blevet inddrevet. Og der er lavet en afdragsordning for den beboer, der fortsat mangler at indbetale kontingent for tidligere år. Louise fik ros for sin store indsats med dette arbejde.

Louise fremlagde regnskabet for 2016, som blev enstemmigt godkendt dog med ønske om, at det fremgik, hvor mange restancer, der er.

Til referatet oplyser Louise, at der pt er tale om 4 stk manglende kontingent, og én der mangler den ekstra indbetaling på 8.000 kr. til vejprojektet. Det er kassereren i dialog med de pågældende beboere om.

Derudover har Københavns Kommune, som ejer grunden på Tuelandsvej 2, meddelt, at de ikke mener, de skal betale kontingent. De har derfor trods opkrævninger ikke betalt i de fem år, som kassereren kan se tilbage. Louise har prioriteret at bruge kræfterne på at indhente de øvrige restancer (49 stk) og udskyde arbejdet med at forsøge at få kommunen til at betale, hvad den skylder foreningen. Københavns Kommune har dog meddelt, at den betaler deres andel af vejprojektet.

 

4.Status på vejprojektet ved Simon Lorendsen

Simon fra vejgruppen gennemgik situationen. Der er opstået det problem, at vejbrøndene er placeret under kantstenen og derfor ikke kan skiftes uden at fjerne kantsten. Det har betydet en forsinkelse af projektet, men ikke store ekstraudgifter og Københavns Kommune har accepteret forsinkelsen. Der har været udfordringer med at finde en løsning som kunne holdes uden for mange unødvendige udgifter. Hvis alle brønde skulle skiftes i denne omgang ville projektet koste ca. 1.300.000,- Løsningen er at brønde ikke bliver udskiftet men sat tilbage som før og der kommer et afretningslag asfalt på til foråret. Denne løsning kan klares med det nuværende budget for vejrenovering. En fremtidig løsning vil indebære at fortove, brønde og et øverste slidlag gøres på en gang.

 

5.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen har på baggrund af de kommende udgifter til vejrenovation foreslået at hæve kontingent fra 1.280 kr. om året til kr. 2550 kr. Heraf 1770 kr. til opsparing i vejfond og 780 kr. til drift. Det blev nævnt, at vores kontingent, alt til trods, stadig er lavt sat i forhold til kontingentet i de fleste andre grundejerforeninger. Stigninger vil ske fra og med næste opkrævning i juni 2017. Forslaget blev vedtaget.

 

6.Indkomne forslag – fra bestyrelse og medlemmer

Der er fra bestyrelsens side ønske om bredere opbakning og det blev derfor foreslået, at der oprettes teknisk udvalg til at hjælpe med daglig vedligehold af vejen samt et festudvalg for sociale arrangementer. Ideen er dels at aflaste bestyrelsen, så der bl.a. bliver mere tid til indhentning af tilbud, som på sigt kan spare os alle mange penge, herunder blev følgende nævnt eller diskuteret; snerydning, vejreparation, fællesantenne, fibernet m.m.,

Samt for det sociale udvalg; skabe mere aktivitet i gaden, fastelavn, gadefest o.l.

 

Til posterne blev valgt:

Teknisk udvalg

Peter Bachmann Pedersen (Tuelandsvej 26)

Mikkel Nederby Pedersen (Tuelandsvej 12)

Socialt udvalg

Maja (Tuelandsvej 18)

Mads Grønne (Tuelandsvej 11)

Dennis Yano Grann (Tuelandsvej 30)

 

Bestyrelsen foreslår, at der indkaldes til et udvalgsmøde for det to udvalg i løbet af januar-februar, så arbejdet kan blive koordineret. Martin vil kontakte de to udvalg for nærmere planlægning.

 

7.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant og revisor

På valg var samtlige poster på nær kassererposten.

Formanden, Martin Pihl, fratrådte efter to år på posten og da der desværre ikke meldte sig en ny til posten indkaldes der snarest til ekstraordinær generalforsamling. Interesserede kan kontakte Martin Pihl på info@gf-chr4.dk

Sammensætning af bestyrelse og revisorer ser efter valget således ud:

Formand: -

Kasserer: Louise Knuth Pedersen, Tuelandsvej 25

Bestyrelsesmedlem: Henri Gregers Holst, Tuelandsvej 18

Bestyrelsessuppleant: Martin Pihl, Tuelandsvej 22

Revisor: Bent Jacobsen, Tuelandsvej 5A

Revisor: Malene Saaby, Tuelandsvej 23

 

8.Diverse

Vi debatterede følgende:

Polsk bilvrag på Stenlandsvej, Bent Jacobsen ville ringe til politiet vedrørende fjernelse.

Frygt for rotter ved vejbrønden ud for Tuelandsvej nr. 5. Bent Jacobsen kontakter skadedyrsbekæmpelse/kommunen.

Kommunen betaler sin del af vejprojektet, men ikke kontingent for sin del af vejen, og det har endnu ikke været muligt, trods flere mails, for os at få et svar fra dem hvorfor ikke. Alligevel pålægger de os at reparerer vejen. Vi blev enige om at kontakte PL (Parcelhusejernes Landsforening) for at høre om de har et svar.