Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Chr. d. 4's officielle hjemmeside.

 

Tuelandsvej, der krydses af Våningsvej, er et hyggeligt og børnevenligt villakvarter med 36 parceller beliggende centralt på Amager med Bella Center- metrostation ca. 800 m mod vest og DR-byen mod nord. Foreningen blev etableret den 30. juli 1933.

 

Er du grundejer i foreningen, så tilmeld dig venligst vores kontaktmail, hvis du ikke allerede har gjort det, ved at sende os din mailadresse med beskeden "Tilmeld" til info@gf-chr4.dk

 

Find os på kort her

 

På FACEBOOK

 

Grundejerforeningen Christian den 4.

Tuelandsvej/Våningsvej, 2300 Kbh. S

Referat af ordinær generalforsamling

for Grundejerforeningen Chr. D. IV

Generalforsamlingen blev afholdt d. 23.11.2017

referatet er godkendt af dirigenten

 

1. Valg af dirigent / optælling af fremmødte stemmeberettigede, herunder fuldmagter

 

Det blev først konstateret, at der var indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.

 

Martin Pihl meldte sig som dirigent. Britt Grønne som referent.

 

Der var 8 fremmødte stemmeberettigede. Ingen fuldmagter.

 

2.Formandens årsberetning

 

Formand Henri Gregers Holst berettede, om året der er gået.

 

I februar blev der holdt fastelavnsfest. Det var en stor succes, som forventes gentaget.

 

Der blev den 12. juni /2017 afholdt en ekstraordinær generalforsamling, da foreningen bl.a. stod uden formand. Henri Gregersen blev valgt som formand, Britt Grønne som bestyrelsesmedlem. Der blev også drøftet problemer med rotter, da to husstande havde fået påbud fra kommunen om at afhjælpe rotteproblemer. Der var behov for nye vejbrønde og strømpeforing af rør. Dette blev foretaget i forbindelse med vejrenoveringen.

 

Der er kommet nyt asfalt på vejen. Dette beretter Simon Lorentsen om efter årsberetningen.

 

I august blev der holdt sommerfest for medlemmene i grundejerforeningen. Festen blev holdt i bunden af Tuelandsvej. I den forbindelse købte grundejerforeningen et telt. Det berettes der nærmere om under et senere punkt.

 

Vejprojekt v./ Simon Lorentsen

 

Simon orienterede om den ny belægning på vejen, som blev færdig august 2017. Det har været en lang proces. Undervejs kom udfordringen med udskiftning af to vejbrønde på grund af påbud fra kommunen på grund af rotter. I den forbindelse er der blevet udskiftet 2 vejbrønde og strømpeforing til værdi af ca. 114.000 kr. Budgettet for vejprojektet er holdt, men samlet set er det blevet dyrere på grund af reparation af vejbrønde.

 

Grundejerforeningens kasse er ved at være tom. Vi skal derfor i gang med at spare op, da der forventes et nyt påbud fra kommunen på fortovene inden for de kommende år – forventet ca. 5 år. I den forbindelse skal vejbrøndene også laves. Det forventes på nuværende tidspunkt, at være en udgift på ca. 2,2 mio. kr.

 

Det blev nævnt af en beboer, at der er nogle huller i asfalten i begyndelsen af Tuelandsvej. Det er ikke en mangel i forhold til vejprojektet med en efterfølgende skade. Vejudvalget ser nærmere på, om det er noget, der kan/skal udbedres.

 

Det blev påpeget af en beboer, at der er kvalitetsforskelle i belægningen på vejen, og der blev spurgt ind til, hvad man har gjort i forhold til at følge op på kvaliteten. Grundejerforeningen har haft en teknisk rådgiver på opgaven, som bl.a. har tjekket op på, at vi har fået den kvalitet, vi har betalt for. Hvis man konstaterer, at der fortsat er mangler, der ikke er udbedret, kan man kontakte bestyrelsen.

 

En beboer spurgte ind til, hvorfor asfalten stopper så brat på Våningsvej. Asfalten stopper ved de matrikler, der er en del af grundejerforeningen. Ved vendepladsen mod Kongelundvej og mod Røde Mellemvej er de sidste matrikler ikke en del af grundejerforeningen.

 

En stor TAK til Simon for hans indsats i forbindelse med vejprojektet.

 

 

3.Fremlæggelse af regnskab, samt godkendelse heraf

 

Kasseren Louise Knuth Pedersen fremlagde posterne i regnskabet. Regnskabet blev udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Louise fremhævede bl.a. at posten ”ekstra opkrævning til vejrenovering” (32x8000) og fremgik på sidste års regnskab, da regnskabsåret er rykket. Det blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 12/6/2017.

 

Louise orienterede om, at der er for lidt penge til betaling af regningen for vejprojektet på grund af ekstra udgiften til vejbrønde. Dette betyder, at grundejerforeningens obligationer vil blive solgt.

 

Det blev af revisoren Bent Jacobsen påpeget, at bestyrelsen havde indkøbt telt. Men det har bestyrelsen reelt ikke bemyndigelse til. Bestyrelsen orienterede om, at det er de blevet opmærksom på. Beslutningen om køb af telt blev taget, da bestyrelsen vurderede, at det var økonomisk mest fordelagtigt for grundejerforeningen, da leje af telt ville koste 2.000 kr. Sommerfesten forventes at være en tilbagevendende begivenhed, og teltet kan lejes af beboer i grundejerforeningen. Der er en forventning om, at teltet gerne skulle være betalt hjem inden for få år.

 

Regnskabet for 2016-17 blev godkendt

 

4.Budgetforslag samt fastsættelse af kontingent

 

Louise gennemgik budget for næste år, som vil være de faste poster omkring snerydning, webside, kontingent til parcelhusejernes landsforening mv. Næste års budget blev godkendt.

 

5.Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

 

5.1Forslag om ændring af vedtægter efter anbefaling fra parcelhusejernes landsforening.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

 

5.2 Kontingent stigning – en stigning til 4.000 kr. årligt for at øge vejfondens opsparing.

Forlaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg

 

Kasserer: Louise Knuth Pedersen var på valg. Hun ønskede ikke at genopstille. Der var ingen, der ønskede posten som kasserer.

 

Suppleant: Martin Pihl var på valg. Han ønskede at genopstille og blev valgt.

 

Revisor: Bent Jacobsen var på valg: Han ønskede at genopstille og blev valgt.

 

Revisor: Malene Saaby var på valg. Malene var ikke til stede, og det var ikke afklaret, om hun ønskede at genopstille. Der blev ikke valgt en ny revisor.

 

Stort TAK til Louise for hendes indsats som kasserer, og tak fordi hun forsætter til ny kasserer er valgt.

Bestyrelsen opfordrer til at nogen melder sig til posten!

 

Interesserede må meget gerne henvende sig til bestyrelsen. Bestyrelsen vil desuden få afklaret om Malene Saaby ønsker, at genopstille som revisor.

 

7. Diverse/Evt.

 

Henri orienterede om leje af grundejerforeningens telt. Der er blevet sendt informationer ud om leje sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Det vil desuden blive lagt på hjemmesiden.

 

Til slut blev der orienteret om, at grundejerforeningen har en hjemmeside: http://gf-chr4.dk/ og en facebook side: ”tuelandsvej/våningsvej”

 

 

Indkaldelse til ordinær general forsamling

for Grundejerforeningen Chr. d. IV.

Dato. 23.11.2017 kl. 20.30

på Tuelandsvej 18

 

DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent / optælling af fremmødte stemmeberettigede, herunder fuldmagter.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab samt generalforsamlingens godkendelse heraf.

 

4. Budgetforslag samt fastsættelse af kontingent.

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

•Bestyrelsen indstiller til forslag, at vedtægterne ændres efter anbefalinger fra PL. (anbefalet version og nuværende version kan hentes som PDF fil her)

 

•Bestyrelsen indstiller til forslag, at kontingent stiger fra nuværende til 4000 kr. årligt for at øge vejfondens opsparing.

 

6. Valg af bestyrelse, bestyrelses suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.

På valg:

 

Kasserer Louise Knuth Pedersen (genopstiller ikke)

Suppleant: Martin Pihl (genopstiller)

Revisor: Bent Jacobsen

Revisor: Malene Saaby

 

7. Diverse/Evt.

Lån/leje af telt kort fortalt.